Servicii juridice de drept civil

Cabinet Avocat Galati - Loredana Ciobotaru

• consultanta juridică verbală sau scrisă,

• elaborarea de contracte și alte documente specifice,

• elaborarea de tranzacții judiciare sau extrajudiciare,

• redactarea de acțiuni civile și de alte acte de procedură în cadrul litigiilor,

• conducerea de proceduri de soluționare amiabilă a diferendelor (negociere, conciliere, mediere),

• asistența și reprezentare în procedurile de soluționare amiabilă a diferendelor sau în fața instanței de judecată

CONTRACTE CIVILE de orice tip; demersurile juridice efectuate pot cuprinde:

• redactarea, modificarea, negocierea și efectuarea procedurilor pentru încetarea contractelor civile,
• asistență și reprezentare în cadrul negocierilor, în fața notarului public, în procedurile necontencioase, în faza de executare silită, etc.;

TRANZACȚII CIVILE; demersurile juridice efectuate pot cuprinde:

• redactarea, modificarea, negocierea contractelor,
• asistență și reprezentare în cadrul negocierilor, în fața notarului public,etc.;

RĂSPUNDERE CIVILĂ CONTRACTUALĂ; demersurile juridice efectuate au ca finalitate, în funcție de interesul dumneavoastră, fie ca persoana care a cauzat altei persoane un prejudiciu prin încălcarea unei obligații contractuale să fie obligată să repare acel prejudiciu, fie apărarea persoanei acuzate că ar fi cauzat altei persoane un prejudiciu prin încălcarea unei obligații contractuale și exonerarea ei de la plata pentru pretinsul prejudiciu;

RĂSPUNDERE CIVILĂ DELICTUALĂ; demersurile juridice efectuate au ca finalitate, în funcție de interesul dumneavoastră, fie ca persoana care a cauzat altei persoane un prejudiciu prin nesocotirea unei obligații legale să fie obligată să repare acel prejudiciu, fie apărarea persoanei acuzate că ar fi cauzat altei persoane un prejudiciu prin nesocotirea unei obligații legale și exonerarea ei de la plata pentru pretinsul prejudiciu;

DREPTURI REALE; demersurile juridice efectuate au ca finalitate, în funcție de interesul dumneavoastră, apărarea și păstrarea sau constatarea inexistenței ori înlăturarea acestor drepturi; drepturile reale cuprind:
• dreptul de proprietate;
• dreptul de uz;
• dreptul de uzufruct;
• dreptul de servitute;
• dreptul de superficie;
• dreptul de administrare;
• dreptul de concesiune;
• dreptul de folosință;
• alte drepturi reale recunoscute de lege;
• drepturile reale de garanțiilor;

ÎNTABULĂRI, ÎNSCRIERI PROVIZORII ȘI NOTĂRI DE DREPTURI ÎN CARTEA FUNCIARĂ; demersurile juridice efectuate au ca finalitate, în funcție de solicitarea dumneavoastră, întabularea, înscrierea provizorie, respectiv notarea în cartea funciară a următoarelor acte / fapte juridice:
• dreptul de proprietate și celelalte drepturi reale asupra unui imobil,
• orice fapte sau raporturi juridice care au legătură cu imobilul și care sunt prevăzute în acest scop de lege,
• faptul că se dobândeşte un drept tabular înscris provizoriu,
• declaraţia de utilitate publică în vederea exproprierii unui imobil,
• afectarea dreptului real dobândit sau viitor de o condiţie suspensivă ori rezolutorie,
• faptul că, în temeiul unei hotărâri nedefinitive, partea căzută în pretenţii a fost obligată la strămutare, constituirea sau stingerea unui drept tabular ori cel care administrează bunurile unei alte persoane a fost obligat să dea o garanţie ipotecară,
• faptul că debitorul a consemnat sumele pentru care a fost înscrisă ipoteca,
• faptul că ambele părţi consimt pentru efectuarea unei înscrieri provizorii,
• punerea sub interdicție judecătorească a unei persoane și ridicarea acestei măsuri,
• cererea de declarare a morții unei persoane fizice,
• hotărârea judecătorească de declarare a morții și cererea de anulare sau de rectificare a hotărârii judecătorești de declarare a morții,
• incapacitatea sau restrângerea, prin efectul legii, a capacităţii de exerciţiu ori de folosinţă,
• convenția matrimonială, modificarea sau înlocuirea ei,
• calitatea de bun comun a unui imobil,
• destinația unui imobil de locuință a familiei,
• închirierea,
• cesiunea de venituri,
• aportul de folosinţă la capitalul social al unei societăţi,
• interdicţia convenţională de înstrăinare sau de grevare a unui drept înscris,
• vânzarea făcută cu rezerva dreptului de proprietate,
• dreptul de a revoca sau denunţa unilateral contractul,
• pactul comisoriu,
• declaraţia de rezoluţiune sau de reziliere unilaterală a contractului,
• antecontractul,
• pactul de opţiune,
• dreptul de preempţiune născut din convenții,
• intenţia de a înstrăina,
• intenția de a ipoteca, schimbarea rangului ipotecii, poprirea, gajul sau constituirea altei garanţii reale asupra creanţei ipotecare,
• deschiderea procedurii insolvenţei, ridicarea dreptului de administrare al debitorului supus acestei măsuri, precum și închiderea acestei proceduri,
• sechestrul, urmărirea imobilului, a fructelor ori veniturilor sale,
• acţiunea în prestaţie tabulară,
• acţiunea în justificare,
• acţiunea în rectificare,
• acţiunile pentru apărarea drepturilor reale înscrise în cartea funciară,
• acţiunea în partaj,
• acţiunile în desfiinţarea actului juridic pentru nulitate, rezoluţiune ori alte cauze de ineficacitate,
• acţiunea revocatorie, precum și orice alte acţiuni privitoare la alte drepturi, fapte, alte raporturi juridice în legătură cu imobilele înscrise.

Insolvență și/ sau faliment
• Asistența juridică în procedura dizolvării și lichidării societăților comerciale.
• Asistența în procesul de transfer de bunuri în contul datoriilor comerciale ale societății aflate în stare de insolvență.
• Asistența în procesul de vânzare de bunuri în cadrul executărilor silite.

De asemenea oferim servicii de reprezentanță:
• Asistarea și reprezentarea clienților la adunările creditorilor, în cadrul procedurilor efectuate de administratorul judiciar / lichidator.
• Reprezentarea clienților în cadrul negocierilor referitoare la angajamente și aranjamente de plată.
• Asistență în procesul de restructurare și de negociere a diveselor aspecte legate de debitele comerciale.
• Soluționarea contestațiilor la tabelul creanțelor.
• Asistarea și reprezentarea intereselor debitorului în raporturile cu creditorii, administratorul judiciar / lichidator și judecatorul sindic pe parcursul întregii proceduri.
• Reprezentare în relația cu eventualii cumpărători de bunuri proprietate a societăților comerciale aflate în situații financiare dificile.

PROTEJAREA DREPTURILOR OMULUI, ca drepturi inalienabile fundamentale, universale și egalitare, care există ca drepturi naturale sau legale și la care o persoană are în mod inerent dreptul pur și simplu pentru că este o ființa umană; demersurile juridice efectuate au ca finalitate constatarea existenței, apărarea acestor drepturi și înlăturarea încălcărilor la acestea; drepturile omului prevăzute de Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale și de protocoalele sale adiționale sunt:
• dreptul la viață,
• interzicerea sclaviei și muncii forțate,
• dreptul la libertate și siguranță,
• dreptul la un proces echitabil,
• imposibilitatea aplicării unei pedepse, fără ca aceasta să fie prevăzută de lege,
• dreptul la respectarea vieții private și de familie,
• libertatea de gândire, de conștiință și de religie,
• libertatea de exprimare,
• libertatea de întrunire și de asociere,
• dreptul la căsătorie,
• egalitatea între soți,
• dreptul la un recurs efectiv,
• interzicerea discriminării,
• dreptul de proprietate,
• dreptul la instruire,
• dreptul la alegeri libere,
• interzicerea privării de libertate pentru datorii,
• libertatea de circulație,
• interzicerea expulzării propriilor cetățeni,
• interzicerea expulzărilor colective de străini,
• abolirea pedepsei cu moartea,
• dreptul la două grade de jurisdicție în materie penală,
• dreptul la despăgubiri în caz de eroare judiciară,
• dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori;

RECUPERĂRI DE CREANȚE CIVILE; demersurile juridice efectuate în acest scop pot cuprinde:
• efectuare de investigații privitoare la solvabilitatea debitorului și bunurilor acestuia,
• discuții și întâlniri cu debitorul sau cu reprezentanții săi,
• notificări, convocări și somații adresate debitorului,
• chemarea în judecată a debitorului, inclusiv formularea de cereri de declanșare a procedurii falimentului, în funcție de specificul cazului,
• obținerea unei sentințe definitive și irevocabile, executarea silită a debitorului, etc.;

PROBLEME DE RETROCEDARE DE PROPRIETĂȚI; demersurile juridice în acest scop pot fi efectuate pe cale administrativă sau pe cale judecătorească;

SUCCESIUNI; demersurile juridice efectuate în acest scop pot cuprinde:
• stabilirea moștenitorilor și a cotelor de moștenire,
• stabilirea activului și pasivului succesoral,
• asistarea moștenitorilor în procedura partajului succesoral, derulată în fața notarului public,
• efectuarea procedurilor pentru autentificarea testamentelor,
• efectuarea procedurilor pentru valorificarea testamentelor,
• formularea și susținerea de cereri judecătorești privitoare la moștenire, la pretențiile pe care moștenitorii le au unii împotriva altora,
• formularea și susținerea de cereri judecătorești privitoare la validarea sau executarea dispozițiilor testamentare,
• formularea de cereri de partaj succesoral, de cereri ale creditorilor defunctului împotriva moștenitorilor,
• formularea și susținerea de cereri de anulare a certificatului de moștenitor,
• asistență și reprezentare în orice litigii având ca obiect succesiuni, etc.;

RECUPERĂRI DE CREANȚE CIVILE; demersurile juridice efectuate în acest scop pot cuprinde:
• efectuare de investigații privitoare la solvabilitatea debitorului și bunurilor acestuia,
• discuții și întâlniri cu debitorul sau cu reprezentanții săi,
• notificări, convocări și somații adresate debitorului,
• chemarea în judecată a debitorului, inclusiv formularea de cereri de declanșare a procedurii falimentului, în funcție de specificul cazului,
• obținerea unei sentințe definitive și irevocabile, executarea silită a debitorului, etc.;

GARANȚII PERSONALE ȘI REALE, care cuprind: privilegiile speciale, ipotecile mobiliare sau imobiliare, gajul, dreptul de retenție, fidejusiunea, garanțiile autonome precum scrisoarea de garanție sau scrisoarea de confort; demersurile juridice efectuate au ca finalitate, în funcție de interesul dumneavoastră, apărarea și păstrarea sau constatarea inexistenței ori înlăturarea acestor garanții;

GARANȚII PERSONALE ȘI REALE, care cuprind: privilegiile speciale, ipotecile mobiliare sau imobiliare, gajul, dreptul de retenție, fidejusiunea, garanțiile autonome precum scrisoarea de garanție sau scrisoarea de confort; demersurile juridice efectuate au ca finalitate, în funcție de interesul dumneavoastră, apărarea și păstrarea sau constatarea inexistenței ori înlăturarea acestor garanții;

Cabinetul vă poate ajuta să urmați procedura de exequatur, în vederea recunoașterii hotărârilor străine în România, prin:
• consultanta juridică verbală sau scrisă,
• completarea de documente specifice,
• redactarea de acțiuni și de alte acte de procedură în cadrul litigiilor,
• asistența și reprezentare în procedurile specifice sau în fața instanței de judecată.

Principalele efecte pe care le produce o hotărâre sunt:

– forţa probantă egală actului autentic ;
– autoritatea de lucru judecat ;
– efectul declarativ, de principiu ;
– puterea executorie ;
– naşterea dreptului de a cere executarea silită a hotărârii supus unui termen de prescripţie ;
– dezînvestirea instanţei de proces.

În principiu, o hotărâre străină nu poate avea de plin drept forţă executorie şi autoritate de lucru judecat, deoarece se opune suveranitatea statului pe al cărui teritoriu se invocă acea hotărâre. În general, în cazul în care cel care a pierdut procesul nu execută de bună voie obligaţia, hotărârea este învestită cu formulă executorie şi se procedează la executarea silită. Formula executorie este ordinul dat de instanţă organelor de executare silită, de a duce la îndeplinire dispozitivul hotărârii. În acest fel este pusă în mişcare forţa de constrângere a statului pentru realizarea justiţiei. Forţa de constrângere nu se poate desfăşura decât pe teritoriul statului care o exercită, iar organele de executare ale unui stat nu se pot supune ordinului dat de instanţa altui stat, deoarece statele sunt suverane şi egale. De aceea, forţa executorie a unei hotărâri are un caracter strict teritorial, neputând opera de plin drept pe teritoriul altui stat decât acela a cărui instanţă a învestit hotărârea cu formulă executorie.

Aşadar, hotărârea străină dobândeşte, în general, forţă executorie, întocmai ca şi o hotărâre proprie a statului pe teritoriul căruia se cere executarea, prin procedura denumită exequatur, care atrage aprobarea unui stat de a se executa pe teritoriul său o hotărâre pronunțată de o instanță străină. Exequaturul este, așadar, procedura judiciară în cadrul căreia, în urma controlului exercitat asupra hotărârii străine de instanţele statului pe teritoriul căreia se cere executarea, hotărârea străină este declarată executorie.

Hotărârea străină produce efecte în altă ţară dacă se îndeplinesc cerinţele stabilite de legea statului unde se invocă acele efecte. Aceste cerinţe legale constau, de regulă, în recunoaşterea hotărârii străine sau în obţinerea exequatur-ului pentru acea hotărâre. În anumite condiţii, o hotărâre străină poate să producă unele efecte şi independent de îndeplinirea cerinţelor legale menţionate. De asemenea, prin convenţie internaţională se pot stabili alte condiţii în care o hotărâre străină produce efecte în alte ţări.

Recunoaşterea hotărârilor străine este de două feluri: de plin drept şi prin hotărâre judecătorească a instanţei române. Prin recunoaştere, hotărârea judecătorească străină beneficiază în România de autoritate de lucru judecat, întocmai ca o hotărâre judecătorească română.

Recunoaşterea hotărârilor străine intervine de plin drept dacă se referă la statutul civil al cetăţenilor statului unde au fost pronunţate sau al cetăţenilor statului de cetăţenie, fiind pronunţate într-un stat terţ, au fost recunoscute mai întâi în statul de cetăţenie al fiecărei părţi.

Recunoaşterea hotărârilor străine prin hotărâre judecătorească română are loc dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
– hotărârea este definitivă potrivit legii statului unde a fost pronunţată;
– instanţa care a pronunţat-o a avut, potrivit legii ţării sale, competenţa să judece procesul (atât de dreptul internaţional privat, cât şi de drept intern);
– există reciprocitate în ceea ce priveşte efectele hotărârilor străine între România şi statul instanţei care a pronunţat hotărârea;
– dacă hotărârea a fost pronunţată în lipsa părţii care a pierdut procesul, trebuie să se constate, de asemenea, că i-a fost înmânată în timp util citaţia pentru termenul de dezbateri în fond, cât şi actul de sesizare a instanţei şi că i s-a dat posibilitatea de a se apăra şi de a exercita calea de atac împotriva hotărârii. Caracterul nedefinitiv al hotărârii străine, decurgând din omisiunea citării persoanei care nu a participat la proces în faţa instanţei străine, poate fi invocat numai de către acea persoană.

Refuzul recunoaşterii hotărârilor străine are loc atunci când:
– hotărârea este rezultatul unei fraude comise în procedura urmată în străinătate;
– hotărârea străină încalcă ordinea publică de drept internaţional privat român (inclusiv dispoziţiile legale referitoare la competenţa exclusivă a jurisdicţiei române);
– procesul a fost soluţionat între aceleaşi părţi printr-o hotărâre, chiar nedefinitivă, a instanţelor române sau se află în curs de judecată în faţa acestora la data sesizării instanţei străine.

Executarea hotărârilor străine prin exequatur este o procedură judecătorească.

Obiectul exequaturului constă în acordarea în statul solicitat a forţei executorii şi a autorităţii de lucru judecat unei hotărâri străine. Condiţiile cerute pentru obţinerea exequaturului sunt stabilite de legea locului unde urmează să intervină executarea hotărârii judecătoreşti străine.

Condiţiile pentru acordarea forţei executorii unei hotărâri străine în România sunt:
– hotărârea să fie pronunţată de o instanţă competentă, determinată conform dreptului internaţional privat, dreptului intern sau conform normelor juridice din convenţiile internaţionale încheiate de România;
– hotărârea să fie executorie, potrivit legii care se aplică pe teritoriul unde a fost pronunţată;
– hotărârea să fi fost pronunţată cu aplicarea legii materiale competente potrivit normelor dreptului internaţional privat;
– hotărârea să nu aducă atingere ordinii publice în dreptul internaţional privat român, fie prin dispoziţiile ei, fie prin executarea ei;
– între România şi statul a cărui instanţă a pronunţat hotărârea să existe reciprocitate de executare;
– dreptul de a cere executarea silită să nu fie prescris potrivit legii române;
– hotărârea străină să nu fie rezultatul unei fraude comise în procedura de urmat (în străinătate);
– să nu existe o hotărâre română în acea materie, anterioară hotărârii străine, ori o sesizare anterioară a unei instanţe române;
– să nu fie vorba de o hotărâre în materie de stare civilă şi capacitate privind pe un cetăţean român, iar soluţia pronunţată potrivit legii determinate de dreptul internaţional privat al statului unde s-a pronunţat hotărârea diferă de cea la care s-ar fi ajuns potrivit legii române.

Dacă soluţia nu diferă de aceea potrivit legii române, hotărârea străină se poate executa în România.

Instanţa competentă pentru soluționarea cererii de exequatur este tribunalul în circumscripţia căruia urmează a se efectua executarea silită. Cererea pentru obţinerea exequaturului se face de către partea interesată. Instanţa va examina cererea după citarea părţilor. Pentru obţinerea exequaturului se aplică procedura de drept comun. Împotriva hotărârii pronunţate asupra cererii de exequatur se pot exercita căile de atac. Instanţa română verifică cerinţele legale de regularitate internaţională, fără a putea examina hotărârea străină în fond sau a o modifica. Din punct de vedere procedural cererea de încuviinţare a executării se soluţionează prin hotărâre, după citarea părţilor. Cererea de încuviinţare a executării va fi însoţită şi de dovada caracterului executoriu al hotărârii eliberată de instanţa care a pronunţat-o. Pe baza hotărârii definitive de încuviinţare a executării se emite titlu executoriu, în condiţiile legii române, menţionându-se în titlu şi hotărârea de încuviinţare.

Alegeti abonamentul care vi se potriveste

Societatile comerciale care au nevoie de asistenta juridica in mod constant pot opta pentru unul din abonamentele de mai jos

JURIDIC STANDARD

ABONAMENT Cabinet Avocat Galati
800
lei
Lunar
  • Abonamentul STANDARD este destinat societatilor cu o activitate restransa, intr-o limita maxima de 6 ore/luna lucrate efectiv in beneficiul acestora.

JURIDIC PLUS

ABONAMENT Cabinet Avocat Galati​
1500
lei
Lunar
  • Abonamentul PLUS se adreseaza societatilor pentru care consultanta juridica oferita de un avocat este indispensabila.
Popular

JURIDIC BUSINESS

ABONAMENT Cabinet Avocat Galati​
3500
lei
Lunar
  • Recomandat societatilor care necesita un pachet complet de consultanta juridica de specialitate, intr-o limita maxima de 12 ore/luna.